1. ชื่อผลงานและองค์กรต้นฉบับ (ปี 2560)

ผลของการใช้รูปแบบการมอบหมายงานแบบรายบุคคล ( case method )ต่อความพึงพอใจในงานของ     พยาบาลและผู้รับบริการต่อบริการพยาบาลในหอผู้ป่วยเพชรรัตน์ 12A โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

2. คำสำคัญ ( Keyword )

  การมอบหมายงานแบบรายบุคคล ( case method )

3. ภาพรวม ( Overview ) ปัญหา เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา

    การมอบหมายงานรายบุคคลเป็นระบบการดูแลผู้ป่วยที่ใช้มากในหอผู้ป่วยที่มีผู้ป่วยจำนวนน้อย เช่น ICU หอผู้ป่วยพิเศษ โดยพยาบาลทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายทุกเรื่องตลอดเวลาการขึ้นปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง หอผู้ป่วยเพชรรัตน์ 12 A ได้ดำเนินการโดยใช้ระบบมอบหมายงานแบบรายบุคคลอย่างเป็นระบบเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยมีจำนวนห้องพิเศษ 15 ห้อง มีพยาบาลวิชาชีพ 10 คน ผู้ช่วยพยาบาล 4 คน ดูแลผู้ป่วยตามสัดส่วน เวรเช้า พยาบาลต่อผู้ป่วย 1 : 5 และเปิดโอกาสให้พยาบาลได้ใช้ความรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย ร่วมปรึกษาประสานงานในทีมสุขภาพ จากการมอบหมายงานดังกล่าวทำให้ต้องการศึกษาผลของการใช้รูปแบบการมอบหมายงานแบบรายบุคคลต่อความพึงพอใจในงานของพยาบาลและผู้รับบริการต่อบริการพยาบาล โดยใช้กรอบแนวคิดของสเปกเตอร์และอีริคเซน

  เป้าหมาย

1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง

2. บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล

3. เป็นสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรพยาบาลกับผู้ป่วยและญาติ

  แนวทางการพัฒนา

หัวหน้าหอผู้ป่วยมอบหมายให้บุคลากรพยาบาลดูแลผู้ป่วย เวรเช้า พยาบาลวิชาชีพ : ผู้ป่วย เท่ากับ 1 : 5 พิจารณามอบหมายผู้ป่วยที่จะให้การดูแล ตามความเหมาะสมลงบันทึกในใบมอบหมายงาน ( FM-ICU01-005 แก้ไขครั้งที่01 ) แต่ละวัน พร้อมกับมอบหมายหน้าที่พิเศษติดชื่อพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยที่แผ่นกระดานป้ายชื่อผู้ป่วยเพื่อแจ้งให้ผู้ร่วมทีมทราบ

      

  พยาบาลวิชาชีพ