Site news

Ratanapong Saikaew
บันทึกการอบรม KM 2018.06.06
โดย Admin User - Thursday, 7 June 2018, 9:24PM
 


Ratanapong Saikaew
เปิดลงทะเบียนรายชื่อ CoP ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
โดย Admin User - Monday, 9 January 2017, 8:31AM
 
km-reg
คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ ได้เปิดให้ลงทะเบียน CoP ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยสามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่นี้


Ratanapong Saikaew
การเข้าใช้งาน/อ่านเนื้อหาใน KM
โดย Admin User - Monday, 24 October 2016, 7:47PM
 

อ่านเนื้อหาแบบแนะนำขั้นตอนการใช้งาน

ในระบบ KM มีการจัดแบ่งระดับของการเข้าถึงเนื้อหา ซึ่งกำหนดโดยผู้เป็นเจ้าของผลงานหรือผู้เผยแพร่องค์ความรู้ ดังนั้น เพื่อให้การเข้าใช้งานอย่างเข้าใจและสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ มีขั้นตอนดังนี้

(กรณีผู้เป็นเจ้าของผลงานยินดีเผยแพร่เนื้อหาสู่สาธารณะ)

  1. เมื่อเข้าหน้า ...
อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(175 คำ)