การเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมรับรองการตรวจประเมิน A-HA 4-5 มกราคม 2561